progeCAD 2018 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2018 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

 • Novi rendering modul baziran na Artisan Renderer-u
  omogućava kreiranje fotorealističnih rendera, korišćenjem velikog broja ugrađenih materijala i svetala, uz mogućnost kreiranja korisničkih materijala i svetala.
 • Ipravljanje perspektive
  Novi dodatak za rad sa slikama omogućava ispravljanje perspektive.
 • ESRI-SHAPE uvoz
  nova komanda za uvoz SHAPE (ESRI) datoteka sa geometrijom i atributima u CAD crteže.
 • SUPERHATCH komanda
  kreiranje šrafura baziranih na slikama, blokovim, spoljnim referencama i wipeoutima.
 • Uređivanje teksta in-situ
  Novi editor teksa omogućava uređivanje teksta na licu mesta.
 • Štampa u PDF-u sa slojevima
  Novi PDF štampač omogućava štampanje crteža sa kompletno očuvanom strukturom slojeva.
 • Unapređen PDF Export
  Izvoz crteža u 2D PDF sadrži nove modove kompresije slika, odsecanje slika i gradijentne šrafure.
 • Unapređen Point Cloud uvoz
  Unapređen je uvoz podataka u .pcg, .isd, .xyz, .ply, .las, .laz formatu
 • Novi Array dijalog
 • Providnost XREF-ova i zaključanih slojeva
  Dodata je kontola providnosti za Xref objekte i za objekte na zaključanim slojevima
 • Kontrola providnosti sa RefEdit komandom
  Dodata je podrška za XFADECTL promenljivu, koja definiše procenat providnosti referenci koje se uređuju.
 • Novi interfejs za RefEdit komandu
 • Odabir podopcija komande iz comandne linije
  Od sada je moguće odabirati podopcije direktno u komandnoj liniji.
 • Maksimizacija Viewport-a
  Komanda omogućava maksimizaciju i minimizaciju Viewport-a. Na ovaj način se lako može prebaciti iz prostora štampe u prostor modela i obrnuto, bez gubitka podešavanja razmere i pozicije objekata.
 • Podrazumevani slojevi
  Dodata je mogućnost definisanja podrazumevanih slojeva za kote i šrafure.
 • Providnost šrafure
  Moguće je definisati stepen providnosti šrrafura.
 • TEXTFRONT komanda
  Ova komanda omogućava prebacivanje svog teksta na crtežima u prvi plan.
 • Unapređena je kompatibilnost sa Microstation datotekama
 • Privlaćenje objekata na podlogama
  Privalčenje objekata funkcioniše i u radu sa podlogama u PDF, DWF i DGN formatu.
 • Unapređen je rad sa podlogama
  Za .pdf, .dwg i .dgn podloge se mogu definisati načini prikaza (monohromatski, providnost, podešavanja boje podloge…)
 • Zaključavanje pozicija plutajućih i usidrenih traka alatki
 • Kontekstualne trake za tekst, slike i Refedit objekte
 • Upravljanje radnim prostorom
 • Komanda ISOLATEOBJECT i UNISOLATEOBJECT – HIDEOBJECT
  ISOLATEOBJECT komanda privremeno sakriva sve objekte osim selektovanih. HIDEOBJECT sakriva selektovane objekte, a UNISOLATEOBJECT poništava prethodne dve komade.
 • Mogućnost postavljanja podrazumevanog šablona koji se učitava preko QNEW komande
 • CHANGEBLOCK komanda
  Nova komanda za uređivanje pojedinačnog bloka.
 • Dodavanje Slope tipa linije za topografske crteža
 • Unapređena LOFT komanda
 • RENAME komanda
  Nova RENAME koomanda sa naprednim interfejsom
 • Unapređena ETRANSMIT komanda
 • DIMBREAK komanda
  Prekida i oporavlja kote kada se preklapaju sa drugim objektima.