Energetska efikasnost

eekuca.png30. septembra 2012. godine su na snagu stupili pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada . Prema ovim pravilnicima je utvrđena obaveza da je Elaborat energetske efikasnosti sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

 

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada se primenjuje na:

 • izgradnju novih zgrada;
 • rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada;
 • rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara;
 • zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koje se prodaju ili daju u zakup.thermal-images.jpg

Za ove objekte je neophodna izrada Elaborata energetske efikasnosti, odnosno za ove objekte će biti, nakon završetka izgradnje objekta i nakon završetka energetskog pregleda zgrade biti izdat Energetski pasoš.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na sledeće objekte:

 • zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola
 • zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole, kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove
 • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju
 • zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone

i za te objekte nije potrebna izrada elaborata energetske efikasnosti.

Šta je...

Elaborat energetske efikasnosti je elaborat koji obuhvata proračune, tekst i crteže, izrađen u skladu sa ovim pravilnikom i sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. 
Saznajte više... 

Energetski pasoš je dokument koji sadrži obračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade i ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada, a izdaje ga ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje a o energetskim svojstvima objekata.
Saznajte više... 

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu toplotnih karakteristika i energetskih sistema sa ciljem utvrđivanja efikasnosti ili neefikasnosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Detaljan pregled korišćenih termina možete videti na ovoj strani.

Kupite SketchUp

SketchUp FREE

Besplatno

Za ličnu upotrebu

Sa besplanom verzijom dobijate:

 • 3D alat u oblaku
 • Modeli dostupni preko interneta
 • 10 GB prostora u oblaku
 •  
 •  

SketchUp Pro

33.000 RSD/godišnje

+PDV

Za profesionalnu upotrebu

Sa Pro verzijom dobijate:

 • Desktop 3D alat
 • 2D dokumentacija
 • Mogučnost korišćenja Reality(XR)Headseta
 • Pristup dodacima za proširenje mogućnosti SketchUp-a Pro

SketchUp Studio

131.000 RSD/godišnje

+PDV

Projektujte bolje objekte

Sa Studio verzijom dobijate:

 • Sve što ima i Pro verzija
 • Analiza energije objekta
 • Analizu svetla i senki
 • Analizu termičkog konfora
 • Analizu CO2