Prečice u progeCAD-u i AutoCAD-u

cadzonaKao što je poznato, komande u progeCAD-u i AutoCAD-u možete zadavati na nekoliko načina - preko menije, traki alatki i ribbon-a, kao i koristeći samo tastaturu ili koristeći tastaturu u kombinaciji za ostalim načinima pokretanja komandi. Za razliku od prva dva načina koji zahtevaju da mišem pronađete željenu komandu i pritisnete je, zadavanje komandi putem tastature omogućava brži rad. U prvom delu će biti dat pregled prečica u CADu koje se sastoje od samo jednog slova, odnosno pregled komandi koje se mogu pokrenuti kucanjem jednog slova i pritiskom na Enter ili Space.

Da bi ste uvećali sliku, kliknite na nju: autocad precice jedno slovo U sledećoj tabeli je dato značenje pojedinih komandi:

A ARC Kreiranje luka
B BLOCK Kreiranje bloka od odabranih entiteta
C CIRCLE Kreiranje kruga
D DIMSTYLE Kreiranje i izmena stilova kotiranja
E ERASE Brisanje objekata
F FILLET Zaobljavanje uglova
G GROUP Kreiranje i upravljanje grupa entiteta
H HATCH Šrafiranje zatvorenih površina
I INSERT Uvoz blokova ili kompletnih crteža u aktivni crtež
J JOIN Spajanje kolinearnih linija
L LINE Kreiranje linija
M MOVE Pomeranje entiteta
N NEW Otvaranje novog crteža
O OFFSET Kreiranje paralelnog entiteta
P PAN Pomeranje aktivnog pogleda
Q QSAVE Čuvanje aktivnog crteža
R REDRAW Osvežavanje aktivnog prikaza ekrana
S STRETCH Razvlačenje odabranih entiteta
T MTEXT Kreiranje višelinijskog teksta
V VIEW Čuvanje i učitavanje različitih pogleda
U UNDO Opozivanje podlednje komande
W WBLOCK Kreiranje bloka i njegovo snimanje kao posebne datoteke
X EXPLODE Razbijanje selektovanih entiteta
Z ZOOM Uveličavanje ili umanjivanje prikaza

Ukoliko koristite neki drugi CAD klon kao što su BricsCAD, ZwCAD ili driugi IntelliCAD baziran program, prečice imaju skoro identično značenje i pokreću iste komande.